Akdeniz Üniversitesi


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım YönergesiAmaç ve Kapsam

Madde 1. a) “Akd.Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri (14, 26 ve 31) gereğince, Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için bitirme tezlerinin önerilmesi ile yazım/basımında öğretici ve yönlendirici olmak; hazırlanan tezlerde bütünlük sağlamaktır.

b) Bu Yönerge, 24.01.1997 tarih ve 22887 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin hükümlerine göre hazırlanmış olup; Enstitü’ye bağlı Anabilim/Anasanat dallarında Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik tezi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları için uyulması gereken esasları düzenlemektedir.

c) Bu Yönerge’de yer almayan konularda, “Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine, Yükseköğretim Kurulu karar ve ilkelerine göre işlem yapılır.


Tez Önerisinde Bulunma

Madde 2. Tez önerisinde, önerinin izlenebilmesi için çalışma konusunun amacı ve önemi, konuyla ilgili problem ve/veya alt problemler, yöntem, hipotezler ve ön kaynak taraması bulunmalıdır. Tez konusu önerisinde bulunma örnek formu Ek-1’ de ki gibidir.


Kağıt Boyu ve Gramajı

Madde 3- Tezlerde en az 90 gramajlı beyaz kağıt kullanılacaktır. Kullanılacak kağıdın boyutları, tez kesildikten sonra 20.5x29 cm olacak şekilde seçilmelidir. Bunun için en uygun kağıt formatı A4’dür. Ancak gereksinim duyulması halinde ve danışmanın onayıyla farklı boyutta kağıtlar (A3, B3 ... gibi), teknik resim sistematiğine uygun ve yukarıdaki ölçülerde katlanarak kullanılabilir.


Sayfa Düzeni

Madde 4- Sayfanın üstünde 2.5 cm, altında ise 1,5 cm boşluk bırakılacaktır; sol kenar boşluğu 3 cm, sağ kenar 2 cm olacaktır. “Başlık” ve “Dipnot”lar dahil yazı bloğu bu durumda en çok 15.5x25 cm boyutunda olmalıdır (bk. Ek-2). Sayfa numaraları parantez, çizgi ve nokta kullanılmadan yazı bloğunun sağ üst köşesine, bu blok hizasında olacak şekilde yazılacaktır. ”İçkapak” ile “Kabul ve Onay” sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılacaktır. “Giriş”e kadar olan sayfalar küçük romen rakamıyla numaralandırılacaktır (i,ii,iii,iv,v...). “Giriş” ile başlayan diğer sayfalara ise “Giriş” sayfasını takip eden sayfadan itibaren uluslararası kullanımdaki rakamlar, 2’den başlayarak verilecektir ( 2,3,4,5, ... ).


Kelime İşlemci Standardı

Madde 5- Yazımda kullanılacak yazı biçimi (Font); “Tez yazımında kullanılacak yazı biçimi örneğidir.” ifadesindeki yazı biçimi ile benzeşmelidir ( Times . . ). Harf boyu ise (Font büyüklüğü) 12 punto olarak seçilmelidir. Ancak, haritalarda, planlarda, şekillerde veya tablolarda -okunabilme koşuluyla- daha küçük puntolar kullanılabilir.


Ana ve Alt Bölüm Başlıkları

Madde 6- Her ana bölüm başlığı, sayfa başından ve büyük harflerle yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ise sayfa bloğunun alttan en az üç satırından birinde yazılacaksa, yeni sayfa başına aktarılmalıdır. Bölüm başlıklarına ait kelimelerin sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Ana ve alt bölüm başlıkları; ( 1. 1.1 1.1.1. ) sistematiğine göre numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarının altı çizilmemelidir.


Paragraf ve Satır Aralığı

Madde 7- Bölüm başlıklarıyla metin arasında 3 tam aralık, diğer tüm satır aralarında ise 1 1/2 (bir buçuk) aralık boşluk bulundurulacaktır. Paragraflara ise beş tuş içerden başlanacaktır.


Anlatım

Madde 8- Çalışma konusunun özelliği dikkate alınarak genellikle edilgen yapılı bir anlatım yolu izlenmelidir. Özellikle birinci tekil ve çoğul şahıs kullanımlı anlatımdan kaçınılmalıdır. Yalın bir anlatım yolu izlenmeli ve Türkçe kelime kullanımına özen gösterilmelidir.


Tezlerin Derlenip Ciltlenmesindeki Sıralama

Madde 9- Tezler tek cilt olarak hazırlanacaktır. Tezlerin ciltlenmesinde aşağıdaki sıralamaya uyulacaktır:
1. Dışkapak
2. İçkapak
3. Jüri üyelerinin imza sayfası
4. İçindekiler
5. Şekiller ve Tablolar Listesi ( Metin içinde kullanılan )
6. Kısaltmalar Listesi
7. Özet (Türkçe)
8. Özet ( Yabancı dil )
9. Önsöz ( İsteğe bağlıdır. )
10. Giriş
11. Metin
12. Sonuç
13. Kaynakça Kısaltmaları ( Varsa )
14. Kaynakça
15. Ek’ler ( Varsa )
16. Levhalar Dizini ( Varsa )
17. Levha’lar ( Varsa )
18. Dizin ( İsteğe bağlıdır. )
19. Özgeçmiş


Dışkapak

Madde 10- Lisansüstü tezlerin dış kapakları bez cilt olacak ve renkleri Üniversitemiz resmi renklerinden oluşacaktır. Lisansüstü tezlerin tümü (doktora/sanatta yeterlik ve yüksek lisans) “Mavi” cilt beziyle kaplanacak ve sayfa düzeni Ek-3’deki gibi hazırlanacaktır. Kurum isimleri (Üniversite ve Enstitü) ve “Tez başlığı” büyük harflerle, diğer bütün yazılar ise, aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde küçük harflerle (kelimelerin baş harfleri büyük) yazılacaktır. Kapak sırtının üst ve alt uçlarından 6’şar cm aralık bırakılarak iki yatay çizgi çekilecektir. Üst yatay çizginin üst kısmına ve alt alta AKD.Ü.; S.B.E.; Bölüm Kodu-Tez Numarası ve çizginin altına ise “yıl” yazılacaktır. Kapak sırtındaki alt yatay çizginin alt kısmına ise doktora için “DR”, sanatta yeterlik için “SY” ve yüksek lisans tezleri için “YL” ifadeleri büyük harflerle yazılacaktır. Tezlerde renk ve yazı uyumunu sağlamak amacıyla cilt bezleri, Enstitü’nün koordinasyonunda sağlanacaktır.


İçkapak

Madde l1- İçkapak sayfasının içeriği ve düzeni, dışkapak ile aynı olacaktır. Ayrıca, tez konusu ile anabilim dalı ifadelerinin arasına ortalanmış olarak önce altı çizgili Danışman ve altına da danışmanın akademik ünvanı ile birlikte adı ve soyadı yazılacaktır. Soyadının tamamı büyük harflerle olmalıdır. İçkapaktaki yazılar, tez yazımında kullanılan kağıt üzerine Ek-4’ deki biçimde yazılacaktır. İçkapaktan önce ve tezin son sayfasına ise boş birer sayfa konulacaktır.


Jüri Üyelerinin İmza ve Onay Sayfası

Madde 12- Tez jürisi ve Enstitü Müdürü’nün imzalarını içeren sayfanın düzeni Ek-5’ de verilmiştir. Danışman öğretim üyesi, parantez içine “Danışman” yazılarak belirtilir.


İçindekiler

Madde 13- “İçindekiler” kelimesi büyük harflerle sayfa başına ve ortaya, her harfin arasına birer boşluk bırakılarak yazılır. Burada, eser içindeki bölümler aldıkları sıraya göre dizilir ve bölümlerin karşısına hangi sayfada başladığı yazılır.


Örnek:

İ Ç İ N D E K İ L E R
Şekiller listesi                                                                                                                                v
Kısaltmalar Listesi                                                                                                                        vi
Özet                                                                                                                                               vii
Summary                                                                                                                                         x
Giriş                                                                                                                                                 1 
Metin                                                                                                                                               8
Sonuç                                                                                                                                             90
Kaynakça                                                                                                                                        93
Ek 1-                                                                                                                                               195
Özgeçmiş                                                                                                                                       101 


Şekiller ve Tablolar Listesi

Madde 14- Sayfa başına ve ortaya büyük harflerle yazılır. Burada, metin içinde kullanılan şekil, tablo, çizim, grafik,...vb kayıt ortamının bir dizin içinde tanımı ve bunların metin içinde geçtiği sayfa numaraları verilir.

Örnekler:

Sayfa
Şekil 1.1                    Kişi Başına Milli Gelirin Yıllara Göre Dağılımı                                                    12
Tablo 1.1                   1996 Yılı Fon Akım Tablosu                                                                                   27


Kısaltmalar Listesi

Madde l5- Sayfa başına ve ortaya büyük harflerle yazılır. Burada, “Metin” ve “Dipnot” ta atıf yapılan kitap, süreli yayın, yazılı belge, el yazması, ansiklopedi, anı kitapları, almanak, biyografi, katalog, rapor, atlas ve harita gibi kaynakların kısaltmalarında, -varsa eğer- uluslararası kabul edilmiş kısaltma listelerinde kullanılan yayın adı yazılır. Bu liste içinde yer almayan, fakat metin içinde birden fazla atıfta bulunulan kaynaklar için yazar tarafından verilen kısaltmalar, listeye alfabetik dizin içinde yerleştirilir. Buna yönelik genel bir liste Ek- 6’da verilmiştir.


Özet

Madde 16- Sayfa başına ve ortaya büyük harflerle yazılır. Özet; tezin amacını, yöntemini, materyalini ve bulgularını yeteri kadar açıklayacak kapsam ve nitelikte olacaktır. Yabancı dildeki özet; tezin ismi ile başlamalı, Türkçe özet ile benzeşmeli ve tercihen İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde olmalıdır. Ancak anabilim dalının özelliğine göre başka bir dilde de hazırlanabilir.


Kaynak Gösterme ( Atıfta Bulunma )

Madde 17- Tez metni içinde, başka bir kaynaktan alınan bir tanımlama, sınıflandırma, formül, algoritma, hesaplama, açıklama ve benzeri ifadelerle şekil veya tablo gibi kayıtlar kaynak gösterme (atıfta bulunma) yoluyla kullanılabilir. Tez metni içinde gösterilen (atıfta bulunulan) her kaynak, tezin KAYNAKÇA bölümünde mutlaka yer almalıdır. Diğer taraftan KAYNAKÇA, sadece atıfta bulunulan ve eğer varsa dipnotlarda gösterilen kaynaklardan oluşmalıdır. Eğer tezde kaynak gösterme, dipnot sistemiyle yapılmışsa 20. Madde kuralları geçerlidir. Diğer taraftan, bir tezde metin içinde atıfta bulunma ve dipnotta kaynak gösterme birlikte kullanılmaz. Kaynak gösterme sistematiği tez metni boyunca uyumlu bir bütünlük göstermelidir.

Tez metni içinde atıfta bulunma “Yazar Soyad(lar)ı, Yıl ve Sayfa” sistematiğine göre yapılmalıdır. Eğer bir yazarın aynı yıl içerisindeki birden fazla eserinden yararlanılmışsa o zaman Yıl ifadesinin hemen yanına parantez içerisinde a,b,... harfleri eklenir. Söz konusu atfın, eserin kaçıncı sayfasında bulunduğunu göstermek için , “s. ” kısaltması kullanılır. Eğer birbirini takip eden birden fazla sayfadan atıfta bulunulmuşsa, başlangıç ve bitim sayfaları bir “ - ” ile ayrılarak yazılır.

Örnekler:

1. .................................................................... (Baş ve Artar, 1991, s.46).
2. .................................................................... (Lawlor, 1985(a), s.27).

3. Yeni Klasik Görüş’ün temelini Rasyonel Beklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren Lucas (1985, s. 94) konunun sosyal-siyasal yönünü bir ayrıntı gibi görürken, Hamilton (1986, s.12) , Yeni Klasik Görüş’ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulamakta ve Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakmaktadır.


Doğrudan Alıntılar

Madde 18- Atıfta bulunulan ifadeyi, eserin yazarının veya eserde adı geçenin üslup ve anlatımıyla aynen aktarmak doğrudan alıntıdır. Doğrudan alıntılar tırnak içinde gösterilmelidir. Kaynak gösterme kuralları 17. Madde’deki gibidir.

Örnekler:

1. Bir yabancı uzmana göre: “Türkiye’deki tesisat demiryolları ile karayollarından daha ilkel değildir.” (Thornburg, 1948, s.12).
2. ........ Atatürk bu durumu büyük bir uzakgörüşlülükle 1937 yılında şöyle ifade ediyordu: “Demiryolu hattımızın iç sahalara bağlayacak ve bu hatların azami hizmetini temin edebilecek olan karayolu inşaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde
tevsi edilmek lazımdır.” (Tütengil, 1961, s.38).


Dipnotlar

Madde 19- Tezin herhangi bir sayfasında; metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki açıklamalar, yazar tarafından kullanılan belgelerle konu üzerinde bir başkasıyla yapılan sözlü tartışmalarda ortaya çıkan başkalarına ait fikirlerin aktarılması, gerek duyulan “teşekkürler”, varılan sonuca karşı olan görüşler bir kaç satır halinde, aynı sayfanın altına “dipnot” olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki aralık bırakılarak ve soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Ancak dipnotlar da sayfa bloğu ölçülerini kesinlikle aşmamalıdır. Dipnot numarası, metinde, hemen gönderme yapılmak istenen yerde, cümle içinde veya cümle bitiren son kelimenin üzerine küçük rakamla verilir (supercript). Nokta veya virgülden önceki kelime üzerinde verildiğinde, noktalama işaretinden önce konur. Numaralama, metin boyunca “1” den başlayarak devamlı olmalıdır. Dipnot yazımının harf boyu (font büyüklüğü) 10 puntodur.


Dipnotların Oluşumu

Madde 20- Tezde kaynak gösterme dipnot sistemiyle yapılmış ise dipnotların oluşumu, tezin hazırlandığı anabilim dalı ile ilgili disiplindeki yaygın kullanım kurallarıyla ve danışmanın yönlendirmesi ile gerçekleştirilir. Dipnot verme yönteminin tez boyunca belirli bir sistematiğe sahip olması esastır.


Kaynak Gösterme Uyumluluğu

Madde 21- Tez yazımı sırasında kullanılacak kaynak gösterme

biçimi, 17. Madde ile 20. Madde’ lerden biri ile sınırlıdır. Aynı tezde, metin içinde atıfta bulunarak ve dipnotta kaynak göstererek karma bir kaynak gösterme yolu izlenemez.


Şekil ve Tabloların Numaralandırılması

Madde 22- Metin içinde kullanılan şekillerin / tabloların numaraları, ana bölüm numarası ve ana bölüm içindeki şekil / tablo sıra numarası nokta ile birbirinden ayrılarak verilir. Şekillerin numara ve varsa tanımlamaları şeklin alt kısmında, tabloların numara ve varsa tanımlamaları ise tablonun üst kısmında yazılır.

Örnekler:

1. Şekil 3.2 Yıllara Göre GSMH Trendi.
( 3. ana bölüm içindeki 2. şekil’ dir. Şeklin altına yazılacaktır.)
2. Tablo 2.7 ..... Şirketinin Fon Akım Tablosu.
( 2. ana bölüm içindeki 7. tablo’dur. Tablonun üstüne yazılacaktır.)


Önsöz

Madde 23- Büyük harflerle sayfa başına ve ortaya yazılır. Burada çalışmanın genel amacı, araştırmada görülen yardımlar, destekler ve teşekkürler yer alır. Önsöz yazımı isteğe bağlıdır.


Giriş

Madde 24- “Giriş” eserin başlangıç bölümüdür. Sayfa başına ve ortaya büyük harflerle ve harfler arasında birer boşluk bırakılarak yazılır. Herhangi bir bölüm numarası konmaz. “Giriş” ten sonraki bölüm, ilk bölümdür. “Giriş”te okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amaç veya amaçları, kapsamı özetlenerek belirtilir. Burada konunun bütününe değinilir ve araştırmalarla elde edilebilecek sonuçlar ana ilkeleriyle anlatılır.


Kaynakça

Madde 25- Kaynakçanın oluşumu aşağıdakilerden biri ile gerçekleştirilir:

a) Tezde, metin içinde kaynak gösterme (17. Madde) kullanıldığında kaynakça, Soyadı sırası ile sıralanmalıdır. Eğer bir yazarın aynı yıl içerisindeki birden fazla eserinden yararlanılmışsa o zaman Yıl ifadesinin hemen yanına parantez içerinde a,b,... harfleri eklenir. Kaynakçada da bu harfler aynı biçimde ilave edilerek eserler birbirinden ayırılır. Kaynakça yazımında sıralama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

İlgili kaynak bir kitaptan alınmışsa;
Yazarın Soyadı Adının başharfi, Eserin adı, Yayın evi, Yayın yeri, Yayın yılı.
Dervitsiotis K.N., Operations Management, Mc Graw Hill Book Co., Tokyo, 1981.

İlgili kaynak bir süreli yayından alınmışsa;
Yazarın Soyadı Adının başharfi, “Eserin adı”, Süreli yayının adı, Vol. ..., No. ...,((varsa) ay, yıl), Makalenin başlangıç - bitim sayfa numarası.
Tezeren A., “Uygulanan Verimlilik Modelleri ve Karşılaşılan Sorunlar”, MPM Dergisi, No. 2, (1982), 51-74.

İlgili kaynak bir editörün bulunduğu kitaptan ( Elkitabı, Armağan kitap, ...vb. ) alınmışsa;
Yazarın Soyadı Adının başharfi, “Eserin adı”, Kitabın Adı, Der.(derleyen) Soyadı Adının başharfi, Eserin kitaptaki başlangıç - bitim sayfa numarası, Yayın evi, Yayın yeri, Yayın yılı.
Şencan H., “Zihinsel Çatışmanın Açıklanmasında Kuramsal Yaklaşımlar.”, Ömer Celal SARC’a Armağan, der. Tosun K., 349-360, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın no. 77, İstanbul, 1986.

İlgili kaynak yazar yerine bir kurum adıyla basılmışsa ( İstatistik yıllıkları, Kalkınma planları, Ekonomik veya benzeri raporlar, ... vb. );
................... Kitap ismi, Kurum adı, Yayın evi, Yayın yeri, Yayın yılı.
................... 1990 Genel Nüfus Sayımı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1993.

Yukarıdaki örneklerin dışındaki kaynak grupları için danışmanın yönlendirmesi ve akademik yazında genel kabul görmüş kurallar geçerlidir.

b) Tezde, dipnotta kaynak gösterme (20. Madde) kullanıldığında kaynakça, dipnot oluşumu sistematiğine uygun olarak yazılır.


EK’ ler

Madde 26- Metin içinde adı geçen, kısaca veya sonuçlarıyla sözedilen ya da tezdeki modellemeye kaynak veya destek oluşturan konular, şekiller, tablolar, çizimler, veriler, programlar ...vb. buraya uygun bir gruplama ( Ek 1-, ..., Ek n- ) ile yerleştirilir. Ayrıca gerektiğinde ve metnin içinde kullanıldığında tez konusunun bütünlüğünü veya akıcılığını bozacak nitelikteki ilave açıklamalar, kavramlar, formüller, algoritmalar ...vb. de buraya yukarıdaki gruplama biçimiyle yerleştirilir.


Levhalar Dizini

Madde 27- Metinde kullanılan harita, plan, çizim, belge ve fotoğraf gibi malzemeler bir dizin biçiminde ve 28. Madde dikkate alınarak açıklanır. Bu açıklamalarda yazarın kendisi tarafından oluşturulmayan ya da bir arşive ait olan her bir malzeme için, yapan kişilerin adı-soyadı, alıntı yapılan eser ya da negatif numarası / arşiv numarası gibi belirteçler kullanılır.


Levhalar

Madde 28- Levhalar dizinini oluşturan malzeme, levhalar üzerine metnin konusuna ve akışına uygun biçimde yerleştirilir. Bir levha üzerinde bu malzemeden birden fazla sayıda bulunabilir. Metin içinde ve dizinde de geçerli olacak numaralandırmada önce levha numarası sonra (varsa) resim numarası ( Lev.1; Lev.1.a; Lev.1.b.; Lev.2.; Lev.2.a.; ... ) sistematiğine göre verilir.


Özgeçmiş

Madde 29- Tez hazırlayan lisansüstü program öğrencisi, ÖZGEÇMİŞ başlığı altında Ek-7’de verilen formata uygun olarak özgeçmişini yazar.


Tezlerin Çoğaltılması

Madde 30- Yazılmış olan tezlerin kopyaları (doktora ve yüksek lisans için yedi kopya) ciltlenmemiş olarak jüriye dağıtılmak üzere süresi içinde Enstitü’ye teslim edilir. Tez, jüri tarafından kabul edildikten veya jüri tarafından gerekli görülen düzeltmelerin süresi içinde tamamlanıp son şeklini aldıktan sonra 10. Madde’deki kurallara uygun biçimde ciltlenerek jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan tez ve kopyaları Enstitü’ye teslim edilir.


Geçerlilik

Madde 31- Bu yönerge, Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir.

 

 

 

E K - 1

( Tez Konusu Önerisinde Bulunma Örnek Formu )

 

T.C. R.T.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University

Sosyal Bilimler Enstitüsü The Institute of Social Sciences

Müdürlüğü ( Graduate Programs )

 

 

Antalya . . / . . / 20 . .

 

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU FORMU

 

 

 

Öğrencinin

Adı ve Soyadı :

Numarası :

Anabilim Dalı /Programı :

Danışmanın

Ünvanı, Adı – Soyadı :

İmzası :

Tarih :

Öngörülen Tez Başlığı :

 

 

 

 

TEZİN AMACI VE KAPSAMI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K - 2

( Sayfa Düzeni ve Metin Bloğu Ölçüleri Örnek Formu )

 

 

A4 Kağıt Boyutu (Kesildikten sonraki ölçüler ,20.5 x 29 cm)

 

 

2.5 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm

 

15.5 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

25 cm

 

 

M E T İ N

 

 

 

B L O Ğ U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm

 

 

 

 

 

1.5 cm

 

 

 

 

E K - 3

( Dışkapak Düzeni Örnek Formu )

 

 

 

Dış kapak sırtı

 
 

 

 

 


AKD.Ü. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

 

S.B.E. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

TUR.İ. 9

 

 


1996 Fatma KURCAN

 

 

 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE ÜRÜN STRATEJİSİ;

ANTALYA YÖRESİNDE BEŞ YILDIZLI BİR

OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA

 

 

 

 

Danışman

Yard.Doç.Dr.Serdar TETİK

 

 

 

 

 
 

 


Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

YL

Yüksek Lisans Tezi

 

 

 

Antalya, 1996

 

 
 

 

 


E K 4

( İçkapak Düzeni Örnek Formu)

 

 

 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

 

 

 

Fatma KURCAN

 

 

 

 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE ÜRÜN STRATEJİSİ;

ANTALYA YÖRESİNDE BEŞ YILDIZLI BİR

OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA

 

 

 

 

 

 

Danışman

Yard.Doç.Dr.Serdar TETİK

 

 

 

 

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 

Yüksek Lisans Tezi

 

 

 

Antalya, 1996

 

 

 

 

E K - 5

( Jüri Üyelerinin İmza ve Onay Sayfası Örnek Formu )

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne,

 

Bu çalışma, jürimiz tarafından . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ OLARAK kabul edilmiştir.

 

 

İmza

 

 

Başkan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Üye (Danışman): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Üye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Üye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Üye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Onay: Yukarıdaki imzaların, adıgeçen öğretim üyelerine ait olduğınu onaylarım.

 

 

 

. . . / . . . / . . . .

İmza

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Müdür

 

EK - 6

( Kısaltmalar Listesi Örnek Tablosu )

 

 

KISALTMALAR LİSTESİ

 

AB

Avrupa Birliği

Erm.

Ermenice

age.

Adı geçen eser

e.T.

eski Testament

Alm.

Almanca

Fak.

Fakülte

ant.

Antropoloji

fel.

felsefe

AP

Associated Press(ABD Haber Ajansı)

fil.

Filoloji

APS

Acele Posta Servisi

fizy.

Fizyoloji

Ar.

Arapça

Fr.

Fransızca

Ar.Gör.

Araştırma Görevlisi

gr

Gram

ark.

Arkeoloji

GB

Gümrük Birliği

Asist.

Asistan

gnş.

Genişletilmiş

Arş.

Araştırma

Gön.

Gönderen

AT

Avrupa Topluluğu

grm.

Gramer

atm

Atmosfer

huk.

Hukuk

bağ.

Bağlaç

Hzl.

Hazırlayan

Bz.

Bizans

icl.

İnceleyen

B.E.

Büyük Elçi

İng.

İngilizce

belgeç

Belgegeçer(faks)

is.

İsim

BM

Birleşmiş Milletler

işl.

İşleyen

Bn.

Bayan

İt.

İtalyanca

bot.

Botanik

jeol.

Jeoloji

Böl.

Bölüm

Kat.Nr.

Katolog Numarası

bs.

Baskı, basım

kim.

Kimya

Bul.

Bulvar

krş.

Karşılaştırınız

C.

Cilt

Lat.

Latince

cm.

Santimetre

Ltd.

Limited

coğ.

Coğrafya

m.

Metre

çev.

Çeviren, çevirmen

mad.

Madde

dam.

Dekametre

man.

Mantık

db.

Dilbilimi

mat.

Matematik

dbl.

Dilbilgisi

Md..

Müdür, Müdürlüğü

dk.

Dakika

Milad.

Miladi

dl.

Desilitre

mm.

Milimetre

dm.

Desimetre

Ort.

Ortaklık, ortakları

doğ.

Doğum, doğumu, doğum tarihi

Osm.

Osmanlıca Türkçesi

Dr.

Doktor

Ölç.

Ölçek

drl.

Derleyen

Özl.

Özel

dzl.

Düzenleyen

ped.

Pedagoji

dzş.

Düzeltilmiş

psikol.

Psikoloji

ede.

Edebiyat

S.

Sayı

ekon.

ekonomi

sf.

Sıfat

Ens.

Enstitü

Sl.

Slavca

En.Nr.

Envanter Numarası

tlg.

Telgraf

sp.

Spor

tlks.

Teleks

snt.

Santral

tls.

Telsiz

Sn.

Sayın

tpl.

Toplayan

sn.

Saniye

TR

Türkiye

sos.

Sosyoloji

vb.

Ve başkaları, ve benzerleri, ve bunun gibi

Ş.

Şirket

vd.

Ve devamı

Şb.

Şube

vs.

Ve saire

T.

Türkçe

Yay.

Yayın

t.

Ton

yy.

Yüzyıl

tar.

Tarih

yyl.

Yayımlayan

tic.

Ticaret

zf.

Zarf

tiy.

Tiyatro

zm.

Zamir

tlf.

Telefon

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K - 7

( Özgeçmiş Örnek Formu )

 

 

 

Ö Z G E Ç M İ Ş

 

 

 

Adı ve SOYADI :

 

Doğum Tarihi ve Yeri :

 

Medeni Durumu :

 

Eğitim Durumu

 

Mezun Olduğu Lise :

 

Lisans Diploması :

 

Yükseklisans Diploması:

 

Tez Konusu :

 

Yabancı Dil / Diller :

 

Bilimsel Faaliyetler

 

 

 

 

İş Deneyimi

 

Stajlar :

 

Projeler :

 

Çalıştığı Kurumlar :

 

 

Adres :

 

 

Tel. no :

 

 

 

Sayfa Özeti: Tez Basım ve Yazım Yönergesi

Sayfa Açıklaması: Tez Basım ve Yazım Yönergesi

Anahtar Kelimeler: