2022-2023 Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları

06 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİ İLE

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı gereğince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim öğretim süreçleri aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşlemleri İle İlgili Süreçler

  1. Yüz yüze Eğitime başlayacak Program ve Sınıfları; (20.02.2023 tarih ve 05/02 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen)

Birim

Program

Sınıf

Ders

Tıp Fakültesi

Tıp

4,5,6

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

4,5

 

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

4

Hemşirelikte İntörn Uygulaması

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

4

Hemşirelikte İntörn Uygulaması

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

4

İş Yerinde Eğitim

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

4

İş Yerinde Eğitim

Manavgat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

4

İş Yerinde Eğitim

Serik İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

4

İş Yerinde Eğitim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

4

İş Yerinde Eğitim

 

Pazarlama

4

İş Yerinde Eğitim

 

Finans ve Bankacılık

4

İş Yerinde Eğitim

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

İş Yerinde Eğitim

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Özel Eğitim Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Sınıf Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

Türkçe Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

İngilizce Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

4

Öğretmenlik Uygulaması

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

4

Öğretmenlik Uygulaması

 

2. Üniversitemiz Birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin Akademik Takvimde belirlenen 17 Mart 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde öğrenime ara izni (kayıt dondurma) taleplerinin akademik birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilerek kayıtlarının dondurulmasına, ayrıca mazeretleri nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilmesine,

3. Üniversitemize Özel Öğrenci başvuruları, bu Esasların 1. maddesinde yer alan yüz yüze eğitim-öğretim yapacak eşdeğer diploma programlarının ilgili sınıfları için;

a) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, birinci derece yakınlarının ikametgahı veya *geçici ikametgahının Antalya’da bulunduğuna dair belge ve E-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript),

b)Birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip kendisi de deprem bölgesindeki üniversitelerin birinde öğrenci ise E-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript),

ile ilgili Birime şahsen 17 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

 Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

4. Bu esasların 3 üncü Maddesinde yer alan Özel Öğrenci başvuruları ilgili sınıfları için eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde ilgili Birim kurulları tarafından 3 üncü Maddenin (b) Fıkrasındaki özelliklere sahip öğrencilerin öncelikli olması kaydıyla değerlendirilecektir.

5. Özel Öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına Özel Öğrenci statüsü kazandığının yazılı olarak bildirmelidir.

6. Uygulama kısmı bulunan derslerin yapısı gereği uzaktan öğretimde kullanılan yazılım alt yapısının uyumluluğu da (forum, anket, canlı ders uygulaması) dikkate alınarak yapılıp yapılamayacağının planlanması ilgili Birim kurulunca değerlendirilecektir. Birimler tarafından uygulama kısmı bulunan derslerden uzaktan öğretim alt yapısıyla yapılamayacak dersler karara bağlanarak Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Ertelenen uygulama derslerinin durumu, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde Üniversitemiz Senatosunca belirlenecektir.

7. “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilmelerine ilişkin karar uyarınca, ilgili iş ve işlemler Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinin kendi içinde belirleyeceği koordinasyon kurulları tarafından sağlanacaktır. “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin yapılacağı ilk ve ortaöğretim kurumlarının belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır.

Öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Süreçleri

  1. “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın Program veya ders açma başlıklı 6 ncı Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi gereğince; %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın, dersler uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir. 1. Maddede yer alan Üniversitemiz Birim, Program ve sınıfları için tabloda yer alan dersler yüz yüze yapılacak olup, ilgili tabloda belirtilen dersler dışında kalan dersler uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.
  2. Çevrim içi eğitim-öğretim süreçlerinde dersler Microsoft Teams platformundan yürütülür. Microsoft Teams kullanımı ile ilgili eğitim materyalleri http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/ adresinde yayınlanır.
  3. Örgün öğretimde uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi karara bağlanmış dersler çevrimiçi olarak yapılacak olup, her bir ders saati için en az 20 dakika kayıt oluşturulması zorunludur. Oluşturulan kayıtların Microsoft Teams platformuna öğrencilerin ders dışı erişebilmeleri için yüklenmesi gerekir. İlgili ders kayıtlarının öğretim elemanları tarafından da saklanması ve gerekli durumlarda birim yönetimine sunulması gerekir.
  4. Uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen dersler, ders toplantısı başlangıcında dersin adı, tarihi ve dersin öğretim elemanının adı soyadı toplantı adı olarak girilmeli ve ders videosu takip eden hafta öncesinde yüklenmelidir. Bunlara ilave olarak isteyen öğretim elemanları tarafından ders sunumuna ait materyaller de (sunum dosyası, ders notu vb. dokümanlar) paylaşılır.
  5. Öğrenciler tarafından Microsoft Teams platformunda yapılacak derslere girmek için kullanılan sistemler (Bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.) uzaktan eğitim internet sitesinde (http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/) belirtilen en düşük konfigürasyona sahip olmalıdır.
  6. Bu Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda; Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları uygulanır.
Eklenme tarihi :24.02.2023 17:39:17
Son güncelleme : 24.02.2023 18:17:21
Eklenme tarihi: 27.02.2023 11:22:39
Son güncelleme: 27.02.2023 11:41:25